Gas steam generator of Guangdong Zhongshan Washing Plant